جلسه اعضای کنگره به همراه ریاست کنگره با معاونت فرهنگی دانشگاه گیلان
1398/12/02

از سلسله جلسات اعضای کنگره با معاونت فرهنگی دانشگاه گیلان به همراه ریاست کنگره در خصوص روند برگزاری نخستین کنگره ملی دانشجویی علوم شناختی