چاپ 7 مقاله برتر در مجله کاسپین
1399/08/01

مقالات منتخب در نخستین کنگره ملی دانشجویی علوم شناختی، در صورت تمایل و به جهت تقدیر از نویسندگان مربوطه در مجله ی علمی ترویجی کاسپین به زبان انگلیسی چاپ خواهد شد.