رفع مشکل فنی درگاه پرداخت
1399/07/21

مشکل فنی به وجود آمده در درگاه پرداخت آنلاین سایت رفع شد. پژوهشگران عزیز می توانند جهت پرداخت هزینه ی مربوطه از درگاه پرداخت اقدام کنند.