اختلال در درگاه پرداخت
1399/07/20

ب دلیل مشکلات فنی پیش آمده در درگاه پرداخت انلاین سایت امکان پرداخت هزینه حداکثر تا ۴۸ساعت آینده مقدور نمی باشد .لذا شرکت کنندگان محترم می توانند از تاریخ ۲۲مهرماه نسبت به پرداخت هزینه ی مربوطه اقدام کنند .